درباره ما بیشتر بدانید

آلبرت الیس از بزرگان دنیای روانشناسی میگوید:

اگر کسی بتواند اشراف پیدا کند به مدل فکر کردن خودش، درصد وسیعی از آرامش را بدست می‌آورد.

رسالت ما در دهکده آرامش نشان دادن مسیرهای شگرف علمی برای بدست آوردن آرامش است.